Gwarantowanie depozytów bankowych w Polsce i w wybranych krajach

Dodany: 2012-10-10

O bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych na kontach osobistych, lokatach terminowych czy kontach oszczędnościowych w Polsce dba Bankowy Fundusz Gwarancyjny. TotalMoney.pl postanowił sprawdzić, jak wygląda to w innych krajach – zarówno tych z Polską graniczącymi, jak i znajdujących się nieco dalej.

Depozyty zgromadzone w bankach działających na terenie Polski chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który działa od 1995 r. Obecnie (od 30 grudnia 2012 r.) BFG gwarantuje wypłatę 100% oszczędności do kwoty 100 000 euro. Bankowy Fundusz Gwarancyjny hroni imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, osób prawnych (w tym jednostek samorządu terytorialnego), jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną), szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Spod jego ochrony wyłączone są depozyty Skarbu Państwa, instytucji finansowych (m.in. banków, firm inwestycyjnych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych a także Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych) i – co oczywiste – parabanków. Czytaj więcej

 

Lokata bankowa 4,1% na 3 mies.

Kalkuator Lokat