Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu HITlokaty.pl (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu HITlokaty.pl, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych.
 2. Serwis HITlokaty.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest spółka TOTALMONEY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 10 lok. 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 294753.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od pobrania stron lub podstron serwisu HITlokaty.pl.
 4. Korzystając ze stron serwisu HITlokaty.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie HITlokaty.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek bankiem, której przedmiotem będą produkty finansowe, o których mowa w serwisie HITlokaty.pl.
 6. Redakcja serwisu HITlokaty.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność, zupełność, i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 7. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

TOTALMONEY.PL - oznacza spółkę TOTALMONEY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 10 lok. 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 294753.

Podmioty współpracujące - oznacza podmioty wskazane w Punkcie III.1, którym TOTALMONEY.PL przekazuje dane Użytkownika w celu m.in. zawarcia i realizacji umowy.

Serwis HITlokaty.pl - oznacza serwis internetowy HITlokaty.pl oraz wszystkie jego podstrony zlokalizowane w domenie głównej i subdomenach, zawierające m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z serwisu HITlokaty.pl w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

III. Podmioty współpracujące

 1. TOTALMONEY.PL współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi , dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, dystrybutorami dostępu do Internetu, m.in.: Fiat Bank Polska SA, Invest Bank SA, Getin Bank SA, BRE Bank SA , Bank Millennium SA, Bank Pocztowy SA, Bank Zachodni WBK SA, Deutsche Bank PBC SA, DnB Nord Polska SA, Toyota Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, Euro Bank SA, Doradcy24 SA, Royal Finance SC, Bank BGŻ SA, AIG Bank Polska SA, Meritum Bank ICB SA, Diners Club Polska Sp. z o.o., Expander Advisors Sp. z o.o, Royal Finance Sp. z o.o., Provident Polska SA, PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o., CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Ubezpieczenia Online Sp. z o.o., IPOLISA.PL Sp. z o.o., LINK4 TU SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Fiolet PDK SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 2. Serwis HITlokaty.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. TOTALMONEY.PL nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
 3. TOTALMONEY.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały przekazane przez TOTALMONEY.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. TOTALMONEY.PL w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, TOTALMONEY.PL będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
 2. Wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie HITlokaty.pl i przekazanie go TOTALMONEY.PL, a następnie Podmiotom współpracującym w celu przedstawienia oferty (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 3. TOTALMONEY.PL wykorzystuje dane osobowe swoich Użytkowników m.in. w celu realizacji umowy zawartej ze spółką TOTALMONEY.PL Sp. z o.o..
 4. TOTALMONEY.PL będzie przetwarzał dane osoby wypełniającej formularz w celach promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez Podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym biuletynu serwisu HITlokaty.pl. TOTALMONEY.PL będzie przekazywał dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie Podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie HITlokaty.pl pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przekazywanie ich Podmiotom współpracującym.
 5. Użytkownik przekazuje swoje dane TOTALMONEY.PL dobrowolnie.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Administratorem danych osobowych będzie TOTALMONEY.PL, a po ich przekazaniu Podmiotom współpracującym, także odpowiedni Podmiot współpracujący.
 8. TOTALMONEY.PL zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu HITlokaty.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu HITlokaty.pl tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie HITlokaty.pl w celu prowadzenia działalności komercyjnej
 3. TOTALMONEY.PL nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu HITlokaty.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność TOTALMONEY.PL

 1. TOTALMONEY.PL zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie HITlokaty.pl przez czas nieoznaczony.
 2. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty.
 3. Wszelkie informacje publikowane w serwisie HITlokaty.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
 4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie HITlokaty.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 5. Nie odpowiadamy za szkody, które byłyby następstwem lub byłyby związane z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z zawartości serwisu HITlokaty.pl. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, z którymi zawarto umowy za pośrednictwem lub na podstawie informacji uzyskanych w serwisie HITlokaty.pl.
 6. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu HITlokaty.pl pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Podmiotów współpracujących. TOTALMONEY.PL nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym TOTALMONEY.PL podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
 7. TOTALMONEY.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie HITlokaty.pl, ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach TOTALMONEY.PL, jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 8. TOTALMONEY.PL nie odpowiada za to, że korzystanie z serwisu HITlokaty.pl będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw, jak również za przydatność uzyskanych poprzez serwis HITlokaty.pl informacji.
 9. TOTALMONEY.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 10. TOTALMONEY.PL zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu HITlokaty.pl, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII. Prawa autorskie

 1. Serwis HITlokaty.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność spółki TOTALMONEY.PL i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie HITlokaty.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą TOTALMONEY.PL oraz wyłącznie w celu określonym przez TOTALMONEY.PL.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez TOTALMONEY.PL usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie TOTALMONEY.PL identyfikującego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie HITlokaty.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzulą o otrzymywaniu informacji handlowej, wyraża zgodę na przesyłanie przez TOTALMONEY.PL, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w tym biuletynu serwisu HITlokaty.pl.
 2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w biuletynie serwisu HITlokaty.pl, nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez TOTALMONEY.PL.
 4. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do TOTALMONEY.PL na adres poczty elektronicznej: biuro@totalmoney.pl.
 5. TOTALMONEY.PL rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji TOTALMONEY.PL wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania Serwisu HITlokaty.pl można kierować pod adres e-mail uwagi@totalmoney.pl.
 3. TOTALMONEY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w serwisie HITlokaty.pl i są doręczane Użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w serwisie TotalMoney.pl. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu HITlokaty.pl po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla wprowadzonych zmian.
 4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwością.

 

Kalkuator Lokat